Όροι Χρήσεως της Ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος που βρίσκεται στο epipla-epipla.gr (η “Ιστοσελίδα”) είναι έργο που ανήκει στο Ιστολόγιο “Πρωτότυπα Έπιπλα”, Ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο σε σχέση με τέτοιες λειτουργίες. Χωρίς περιορισμό στην προηγούμενη πρόταση, η υποβολή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών, μέσω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου όπως ενημερώνεται από καιρού εις καιρό.
Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενσωματώνονται με παραπομπή στους παρόντες όρους χρήσης.
Οι παρόντες Όροι ορίζουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους (εξ ονόματος του εαυτού σας ή της οντότητας που εκπροσωπείτε) και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να αποδεχθείτε αυτούς τους Όρους (εξ ονόματος του εαυτού σας Ή της οντότητα που εκπροσωπείτε). Εάν δεν συμφωνείτε με όλες τις διατάξεις αυτών των Όρων, μην έχετε πρόσβαση ή / και μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

1. Πρόσβαση στον ιστότοπο

1.1 Άδεια. Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων, η Εταιρεία σας παραχωρεί μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια χρήσης και πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.
1.2 Ορισμένοι περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται στους παρόντες Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν επιτρέπεται, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση, η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η διανομή, η φιλοξενία ή η εμπορική εκμετάλλευση του Δικτυακού Τόπου, εν όλω ή εν μέρει , Ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο. (Β) δεν πρέπει να τροποποιήσετε, να παράγετε παράγωγα έργα, να αποσυναρμολογήσετε, να μετατρέψετε ή να αναστρέψετε μηχανικά οποιοδήποτε μέρος του Δικτυακού Τόπου. (Γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο, προϊόν ή υπηρεσία. Και (δ) εκτός αν αναφέρεται ρητά στο παρόν, κανένα μέρος του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να εμφανιστεί, να αναρτηθεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη σε λειτουργικότητα ή περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται στους παρόντες Όρους. Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο (ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπο) πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα αυτών.
1.3 Τροποποίηση. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα (εν όλω ή εν μέρει) με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος δεν ευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής.
1.4 Ιδιοκτησία. Με την εξαίρεση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που μπορείτε να παρέχετε (ορίζεται παρακάτω), αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανήκουν στον ιστότοπο Ούτε οι παρόντες Όροι (ούτε η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο) μεταβιβάζουν σε εσάς ή σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώματα, τίτλο ή συμφέρον σε ή σε τέτοια δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που αναφέρονται ρητά στην ενότητα 1.1. Ο ιστότοπος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται στους παρόντες Όρους. Δεν υπάρχουν σιωπηρές άδειες που χορηγούνται βάσει αυτών των Όρων.

2. Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων μερών.

2.1 Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτου μέρους. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων και / ή να προβάλλει διαφημίσεις για τρίτους (συλλογικά, “Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτου μέρους”). Τέτοιοι σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτου μέρους δεν ελέγχονται από τον ιστότοπο και ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτου μέρους. ο ιστότοπος παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων μόνο για διευκόλυνση και δεν εξετάζει, εγκρίνει, παρακολουθεί, επικυρώνει, εγγυάται ή κάνει οποιεσδήποτε αναφορές σχετικά με συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτου μέρους. Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και πρέπει να εφαρμόζετε ένα κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικής ευχέρειας. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιον από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτου μέρους, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων τρίτου μέρους. Θα πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε έρευνα θεωρείτε απαραίτητη ή κατάλληλη προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τέτοιους συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτου μέρους.
2.2 Απαλλαγή. Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, Απαλλάσσετε για πάντα τον ιστότοπο (και τους συντελεστές του, τους διαδόχους και τους εκχωρητές) και παραιτούνται ι από κάθε παρελθούσα, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαμάχη, , Δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, ενέργεια και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλληλεπιδράσεων ή πράξεων ή παραλείψεων , Άλλους χρήστες του Δικτυακού Τόπου ή οποιονδήποτε σύνδεσμο και διαφημίσεις τρίτου μέρους).

3. Αποποίηση ευθυνών

Ο Δικτυακός Τόπος παρέχεται με βάση “ως έχει” και “ως διαθέσιμο” και, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο ιστότοπος αποποιείται ρητά κάθε είδους εγγυήσεις και όποιους όρους, Ή νόμιμη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου, σιωπηρής απόλαυσης, ακρίβειας ή μη παραβίασης. Εμείς δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπος θα πληροί τις απαιτήσεις σας, θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς λάθη ή θα είναι ακριβής, αξιόπιστος, χωρίς ιούς ή άλλο επιβλαβή κώδικα , Νόμιμη ή ασφαλής.

4. Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε τρίτους για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων, Προϊόντα ή οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, παραδειγματικές, παρεπόμενες, ή ειδικές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους ή σχετίζονται με τους Όρους αυτούς ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Δικτυακού Τόπου, ακόμη και αν ο ιστότοπος έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και κίνδυνο και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στη συσκευή ή το σύστημα υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από αυτήν.

5. Γενικά

5.1 Αλλαγές. Οι παρόντες Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλατε (αν υπάρχει) ή / και δημοσιεύοντας προειδοποίηση των αλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή της πιο πρόσφατης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε δεν είναι έγκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να σας παραδώσει την προαναφερόμενη ειδοποίηση, η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει αυτή την ειδοποίηση θα αποτελέσει παρ ‘όλα αυτά αποτελεσματική ειδοποίηση των αλλαγών που περιγράφονται στην προκήρυξη. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους θα ισχύσουν την προηγούμενη τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς (αν υπάρχει) ή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση των αλλαγών Ιστοσελίδα. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αμέσως για τους νέους χρήστες του ιστότοπού μας. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μας μετά από ειδοποίηση για τέτοιες αλλαγές θα υποδηλώνει την αναγνώρισή σας για τέτοιες αλλαγές και τη συμφωνία ότι θα δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των αλλαγών.
5.2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Οι επικοινωνίες μεταξύ εσάς και της Εταιρείας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για συμβατικούς σκοπούς, (α) Συμφωνείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή. Και (β) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και οι συμφωνίες, οι προκηρύξεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που η Εταιρεία σας παρέχει ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση που θα πληρούσαν οι επικοινωνίες αυτές αν ήταν σε έντυπη μορφή.
5.3 Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.
5.4 Επικεφαλίδες και Ερμηνείες. Οι τίτλοι των ενοτήτων στους παρόντες Όρους είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν έχουν νομικό ή συμβατικό αποτέλεσμα. Η λέξη “συμπεριλαμβανομένου” σημαίνει “συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό”.
5.5 Διαχωρισμός. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρείται για οποιονδήποτε λόγο άκυρη ή μη εκτελεστή, οι λοιπές διατάξεις αυτών των Όρων θα είναι αδιαμφισβήτητες και η μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρείται τροποποιημένη έτσι ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο από το νόμο.
5.6 Σχέση μεταξύ σας και ημών. Επιβεβαιώνετε ότι ενεργείτε για λογαριασμό σας και όχι προς όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
5.7 Εκχώρηση. Οι παρόντες Όροι και τα παρόντα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας δεν επιτρέπεται να ανατεθούν, να ανατεθούν σε τρίτους, να ανατεθούν ή να μεταφερθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εσάς χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιστότοπου και οποιαδήποτε απόπειρα ανάθεσης, εξουσιοδότησης ή μεταφοράς, παραβιάζοντας τα προαναφερθέντα, είναι άκυρη. Ο ιστότοπος μπορεί να εκχωρήσει ελεύθερα αυτούς τους Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους θα είναι δεσμευτικοί για τους εκδοχείς.
5.8 Εφαρμοσταίο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλαδας. Συμφωνείτε ότι τα δικαστήρια της Ελλάδας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με το αντικείμενο ή το σχηματισμό (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) αυτών των Όρων.
5.9 Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων. Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Ιστολόγιο “Πρωτότυπα Επιπλα” .. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτά τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση αυτού του τρίτου μέρους που μπορεί να είναι κύριος του.